MENI

44. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

5.9.2006 11:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 43. sjednice;
  2. Razmatranje Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dodanu vrijednost;
  3. Razmatranje Izvješća o financijskom poslovanju po godišnjem obračunu za razdoblje 1.1.- 31.12. 2005. godine i njegove dopune, JPNIO «Službeni list BiH», Sarajevo, te revizorskog izvješća;
  4. Razmatranje revizorskih izvješća o reviziji institucija Bosne i Hercegovine, i to:

               a)  Direkcije za civilno zrakoplovstvo BiH,
               b)  Direkcije za europske integracije BiH,
               c)  Direkcije za provedbu CIPS projekta,
               d)  Državne agencije za istrage i zaštitu,
               e)  Državne granične službe,
               f)   Fonda za povratak BiH,
               g)  Glavnog tajništva Vijeća ministara BiH, ureda i službi,
               h)  Institucije ombudsmana za ljudska prava BiH,
               i)   Instituta za akreditiranje BiH,
               j)   Instituta za standarde, mjeriteljstvo i intelektualno vlasništvo BiH,
               k)  Konkurencijskog vijeća BiH,
               l)   Ministarstva civilnih poslova BiH,
               m) Ministarstva financija i trezora BiH,
               n)  Ministarstva komunikacija i prometa BiH,
               nj) Ministarstva obrane BiH,
               o)  Ministarstva pravde BiH,
               p)  Ministarstva sigurnosti BiH,
               r)   Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH,
               s)   Ministarstva vanjskih poslova BiH,
               t)   Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH;

5.         Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.