MENI

82. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

17.11.2022 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 81. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje dopisa Zavoda za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH, broj: 04-15-1-1461-10/22 od 26.10.2022. a zaprimljen u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 27.10.2022. broj: 05/6-50-15-27-82/22;
  3. Razmatranje Molbe za dostavu podataka radi obrade zahtjeva prispjelog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH, broj: UP1/03/13-50-18-39/22 od 31.10.2022.;
  4. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisije Zavodu za izvršenje krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera BiH;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za decembar 2022. godine;
    b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE