MENI

86. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

16.3.2023 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 85. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavke, broj: 05/6-50-17-510/23 od 27.2.2023.;
  3. Informacija o posjeti članova Nezavisne komisijeZavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za april 2023. godine;
    b) Ostalo

ODRŽANE SJEDNICE