MENI

3. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

23.7.2015 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa Konstituirajuće sjednice Komisije,
  2. Verifikacija zapisnika sa 2. sjednice Komisije,
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2014. godinu (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje Informacije o provedenim aktivnostima na izradi Nacrta strategije za borbu protiv korupcije 2015. - 2019. i pratećeg akcionog plana (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje Informacije o procesu koordinacije i donošenja planova borbe protiv korupcije u institucijama BiH (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Razmatranje Informacije o procesu prevencije korupcije i donošenja planova integriteta u institucijama BiH (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Razmatranje Izvještaja o provedbi Zakona o zaštiti lica koja prijavljuju korupciju u institucijama Bosne i Hercegovine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  8. Razmatranje Informacije o trenutnom statusu aktivnosti u pogledu provedbe GRECO preporuka u Bosni i Hercegovini (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  9. Informacija o učešću na Međunarodnoj konferenciji „Transparentnost i odgovornost za djelotvoran nadzor: uloga parlamenta“ (sačinilac: član Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije Darko Babalj),
  10. Tekuća pitanja.