MENI

8. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

6.4.2016 12:00 sala 2/I

Dnevni red:  1. Verifikacija zapisnika sa 7. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje prijava prispjelih na Javni konkurs za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Dogovor o daljim aktivnostima u vezi sa provođenjem konkursne procedure za imenovanje direktora i dva zamjenika direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  4. Tekuća pitanja.