MENI

23. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

22.2.2017 12:00 sala 1/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje zapisnika sa 22. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje Izvještaja o radu Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2016. godinu;
  3. Prijedlog izrade kriterija za izbor članova Vijeća nacionalnih manjina BiH;  
  4. Status finansiranja rada Vijeća nacionalnih manjina BiH
  5. Razno:
  • Informacija o statusu Akcionih planova za rješavanje problema Roma u oblasti zapošljavanja, zdravstvene zaštite i stambenog zbrinjavanja 2017-2020" izvjestilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH;
  • Informacija o odvojenim finansijskim sredstvima za Rome i druge nacionalne manjine za 2017. godinu u budžetu Bosne i Hercegovine i metodologija utroška istih, izvjestilac Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH.