MENI

47. sjednica Vijeća nacionalnih manjina BiH

21.3.2019 17:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 46. sjednice Vijeća nacionalnih manjina BiH;
  2. Razmatranje prijedloga zaljučaka povodom materijala Ministarstva civilnih poslova BiH, akt broj: 05/7-50-13-155-45/19 od 1. 2. 2019, i materijala Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, akt broj:05/7-50-13-218-44/18 od 20. 12. 2018;
  3. Dogovor o načinu realizacije aktivnosti iz Plana rada Vijeća nacionalnih manjina BiH za 2019. (obilježavanje Dana Roma, 8. 4. 2019);
  4. Određivanje naredne općine/grada za službenu posjetu (promocija rada Vijeća);
  5. Tekuća pitanja.