MENI

57. сједница Независне комисије за праћење услова боравка у заводима, поступање и поштивање људских права лица над којима се извршавају кривичне санкције и друге мјере које је изрекао у кривичном поступку Суд Босне и Херцеговине, страни судови за дјела предвиђена Кривичним законом Босне и Херцеговине или међународним уговором чија је потписница Босна и Херцеговина или други суд у складу са законом Босне и Херцеговине

15.10.2020. 17:00 сала 2/I

Дневни ред:

  1. Усвајање Записника 56. сједнице Независне комисије;
  2. Разматрање представки упућених од стране Заједничке комисије за људска права Парламентарне скупштине БиХ, број: 03/6-50-14-12-6/20 од 15.9.2020. године;
  3. Разматрање Представке затвореника Казнено-поправног завода Зеница, број:05/6-50-17-1831/20 од 17.9.2020. године;
  4. Одговор на представке број: 05/6-50-17-1576/20 од 29. 7. 2020. и број: 05/6-50-17-1689/20 од 24. 8. 2020.;
  5. Текућа питања
    a) План активности за новембар 2020. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ