MENI

17. sjednica Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda

13.7.2004 13:30

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 16. sjednice Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda;
 2. Prijedlog zakona o javnim nabavkama u BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama zakona o administrativnim taksama BiH – predlagač Vijeće ministara BiH;
 4. Izvještaj o finansijskom poslovanju Javnog preduzeća «Službeni list BiH» po godišnjem obračunu za period 2003.godine.;
 5. Davanje saglasnosti za ratifikaciju sporazuma između Republike Moldavije i Bosne i Hercegovine o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja i sprečavanja utaje poreza u odnosu na poreze na dohodak i kapital – predlagač Predsjedništvo BiH;
 6. Izvještaj o izvršenju Budžeta Parlamentarne skupštine BiH za period januar – maj 2004.godine – podnosilac Sekretar Zajedničke službe;
 7. Zahtijevi za odobrenje:
  a)  Molba za odobrenje naknade za korištenje mobilnog telefona – podnosilac Sena Barjaktarević;
  b)  Molba za naknadu(razliku) dodatnih troškova iznad limita za korištenje mobilnog telefona – podnosioci Samir Ćorović i Merdžana Iglica;
  c)  Molba za refundaciju troškova mobilnog telefona – podnosilac Zlatko Vukmirović;
  d)  prijedlog Odluke o naknadi za obavljanje povremenih poslova Ivane Filipović.
 8. Tekuća pitanja.

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnoj formi i jeziku.