MENI

25. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

4.12.2007 14:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikovanje zapisnika sa 24. sjednice, održane dana, 07.11.2007. godine;
  2. Prijedlog zakona o denacionalizaciji, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi, članovi 103. i 104. Poslovnika doma);
  3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima u BiH, predlagač Komisija za saobraćaj i komunikacije, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, član 103. Poslovnika doma);
  4. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona na dodatnu vrijednost, predlagač poslanik Branko Dokić, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, član 103. Poslovnika doma);
  5. Ostala pitanja:
    -          Zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za autentičnim tumačenjem odredbe  člana 15. Zakona o VSTV BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4) (5) i (6) Poslovnika Doma).