MENI

26. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

14.12.2007 9:30 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Verificiranje zapisnika sa 25. sjednice, održane dana, 04.12.2007. godine;
 2. Prijedlog zakona o denacionalizaciji,  predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH, pravnim sistemom i principi, članovi 103. i 104. Poslovnika doma);
 3. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o odlikovanjima BiH, predlagač Vijeće ministara BiH, (Usaglašenost sa Ustavom BiH i principi, članovi 103. i 104. Poslovnika doma);
 4. Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o učestvovanju pripadnika Oružanih snaga BiH, policijskih službenika, državnih službenika i ostalih uposlenika u operacijama podrške miru i drugim aktivnostima u inostranstvu,predlagač Vijeće ministara BiH,(Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, član 103. Poslovnika doma);
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o izmirenju obaveza po osnovu računa stare devizne štednje, predlagač poslanik Jerko Ivanković Lijanović,(Usaglašenost sa Ustavom BiH i pravnim sistemom, član 103. Poslovnika doma);
 6. Ostala pitanja:
  -          Zahtjev Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Bosne i Hercegovine za autentičnim tumačenjem odredbe  člana 15. Zakona o VSTV BiH, (Razmatranje zahtjeva u skladu sa članom 137. stav (4),(5), (6) i (7) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem člana 3.stav (1) Zakona o zaštiti prava   pripadnika nacionalnih manjina, ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/03), a u vezi sa primjenom poglavlja 13A  Izbornog  zakona BiH, ("Službeni glasnik BiH", broj: 23/01), podnosilac zahtjeva Općina Derventa; (Izvještaj o jasnoći pravne norme, u skladu sa članom 137.stav (4) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev za autentičnim tumačenjem Zakona o zaštiti prava pripadnika nacionalnih manjina, ("Službeni glasnik BiH", broj: 12/03), podnosilac zahtjeva  Općina Doboj. (Izvještaj o jasnoći pravne norme, u skladu sa članom 137 . stav (4) Poslovnika Doma);