MENI

87. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

14.12.2009 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 86. sjednice Ustavnopravne komisije održane 7.12.2009. godine; 
 2. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaduživanju, dugu i garancijama Bosne i Hercegovine, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
 3. Prijedlog zakona o dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u Bosni i Hercegovini, predlagač Komisija za vanjsku trgovinu i carine Predstavničkog doma (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
 4. Prijedlog zakona o zaštiti novih sorti bilja u Bosni i Hercegovini, predlagač Vijeće ministara Bosne i Hercegovine (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine i pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, u skladu s članom 103. Poslovnika Doma); 
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Okvirnog zakona o visokom obrazovanju u Bosni i Hercegovini, predlagač poslanik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, i principi prijedloga zakona u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 6. Prijedlog zakona o dopuni Okvirmog zakona o osnovnom i srednjem obrazovanju u BiH predlagač poslanik Denis Bećirović (usklađenost s Ustavom Bosne i Hercegovine, pravnim sistemom Bosne i Hercegovine, i principi prijedloga zakona u skladu s članom 103. i članom 104. Poslovnika Doma);
 7. Ostala pitanja:
  -          Prijedlog prečišćenog teksta Izbornog zakona Bosne i Hercegovine (razmatranje i utvrđivanje prečišćenog teksta zakona u skladu s članom 41. stav (1) tačka i) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjem o Zahtjevu za ocjenom ustavnosti članova: 19.1.,19.2.,19.3.,19.4. ,19.5. ,19.6. i 19.7. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08) tačke 4) i tačke 7) člana VI.C. Amandmana CI. na Ustav Federacije Bosne i Hercegovine ( „Službene novine Federacije BiH“ broj: 9/04 i članova: 7. ,15. ,16. ,17. ,38. ,44. i 45. Statuta Grada Mostara („Gradski službeni glasnik Grada Mostara“ broj:183/04), podnosioca delegata u Domu naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine: dipl. prav. Ilije Filipovića, Ive Mire Jovića, dr Bože Ljubića, Bože Rajića i Branka Zrne (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
  -          Zahtjev Ustavnog suda Bosne i Hercegovine za izjašnjem  o Zahtjevu za ocjenom ustavnosti člana 9.1. stav (2) i (3) Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH“ brojevi: 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 25/05, 52/05, 65/05, 77/05, 11/06, 24/06, 32/07, 33/08 i 37/08)  i člana 79. Poslovnika Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH”, brojevi: 33/06, 41/06, 81/06, 91/06,91/07 i 87/09) podnosioca predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Sulejmana Tihića (razmatranje zahtjeva u skladu s članom 41. stav (1) tačka g) Poslovnika Doma);
  -          Informacija  o stanju u vezi s neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 12.6.2009. godine i Konačna informacija o stanju u vezi s neblagovremenim upućivanjem pravosnažno osuđenih osoba na izdržavanje kazni zbog nedovoljnog kapaciteta ustanova za izdržavanje kazni zatvora i mjera sigurnosti od 9.10.2009. godine podnosioca Ministarstva pravde Bosne i Hercegovine (razmatranje informacija u skladu s članom 41. stav (2) Poslovnika Doma).


Napomena: Postoji mogućnost da Komisija razmatra Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona Bosne i Hercegovine, predlagača Vijeća ministara Bosne i Hercegovine u drugom čitanju, ako Predstavnički dom prihvati prijedlog za skraćivanje  roka za podnošenje amandmana.