MENI

99. sjednica Ustavnopravne komisije Predstavničkog doma

19.4.2010 14:00 sala 1/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 98. sjednice Ustavnopravne komisije, održane 12. 4. 2010.godine;
  2. Prijedlog zakona o autorskim i srodnim pravima, predlagač: Vijeće ministara BiH broj: 01,02-02-2-5/10 (postupak u nadležnoj komisiji  u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
  3. Prijedlog zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskih i srodnih prava, predlagač: Vijeće ministara Bosne i Hercegovine broj: 01,02-02-2-4/10  (postupak u nadležnoj komisiji u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
  4. Prijedlog zakona o primjeni rezultata analize dezoksiribonukleinske kiseline u sudskim postupcima, broj: 01,02-02-5-9/10 od 25. 1. 2010. - predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji  u skladu sa članom 110. Poslovnika Doma);
  5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine, broj: 01,02-02-7-11/10 od 28. 1. 2010. - predlagač: Vijeće ministara BiH (postupak u nadležnoj komisiji u skladu s članom 110. Poslovnika Doma);
  6. Ostala pitanja:
    - Izvještaj o radu Pravobranilaštva Bosne i Hercegovine za 2009. godinu , broj: 01,02-10-473/10  od 22.2.2010. godine (razmatranje izvještaja u skladu sa članom 41. stav (2) Poslovnika Doma);