MENI

46. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

26.3.2015 12:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Određivanje predstavnika Nezavisne komisije u svezi razmatranja i usvajanja Izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2014. godinu;
  3. Tekuća pitanja
    a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za april 2015. godine

ODRŽANE SJEDNICE