MENI

49. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

18.9.2015 11:00 sala 2/I

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 48. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Predstavka zatvorenika KPZ-a koju je Nezavisna komisija zaprimila 05.08.2015. godine broj: 05/6-50-17-1099/15;
  3. Usvajanja Finansijskog plana i programa Nezavisne komisije za 2016. godinu;
  4. Tekuća pitanja
    a) Zaključak Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH broj: 01-50-1-15-15/15 od 22.07.2015. godine

ODRŽANE SJEDNICE