MENI

25. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

26.2.2009 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Izjašnjavanje Doma naroda o podnošenju ostavke Mladena Ivanića na mjesto predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Imenovanje predsjedavajućeg Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH iz  srpskog naroda;
 3. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 4. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Doma naroda;
 5. Prijedlog zakona o zaštiti i dobrobiti životinja (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Prijedlog zakona o genetski modificiranim organizmima (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 7. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o Javnom radiotelevizijskom sistemu BiH (drugo čitanje) predlagač: Vijeće ministara BiH;
 8. Prijedlog zakona o dopuni Zakona o carinskoj tarifi BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 9. Prijedlog zakona o Agenciji za razvoj informacijskog društva BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 10. Prijedlog zakona o zrakoplovstvu BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 11. Prijedlog zakona o Agenciji za pružanje usluga u zračnoj plovidbi (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 12. Izjašnjavanje o Prijedlogu zakona o maloljetnim počiniocima krivičnih djela i krivičnopravnoj zaštiti djece i maloljetnika (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 13. Prijedlog zakona o besplatnoj pravnoj pomoći (prvo čitanje), predlagač Vijeće ministara BiH;
 14. Prijedlog zakona o međunarodnoj pravnoj pomoći u krivčnim stvarima (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 15. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona Bosne i Hercegovine o izvršenju krivičnih sankcija, pritvora i drugih mjera (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 16. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o ministarstvima i drugim organima uprave BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 17. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 18. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o Agenciji za rad i zapošljavanje BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 19. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima BiH (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 20. Odluka Predsjedništva BiH o postavljenju profesionalnih vojnih lica na formacijska mjesta u Oružanim snagama BiH;
 21. Odluka Predsjedništva BiH o učešću pripadnika Oružanih snaga BiH u misiji Snaga međunarodne sigurnosne pomoći (ISAF) u Islamskoj Republici Afganistan;
 22. Odluka Zajedničke komisije za administrativne poslove o izmjenama Pravilnika o međunarodnim aktivnostima Parlamentarne skupštine BiH – radi potvrđivanja;
 23. Izvještaj o radu Interresorne radne grupe za izradu Prijedloga zakona o imunitetu;
 24. Izvještaj o aktivnostima na projektu „Autoput na Koridoru Vc“ i Plan narednih aktivnosti;
 25. Imenovanje predsjedavajućeg, zamjenika i članova, Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana, kao nezavisnih tijela policijske strukture BiH (Prijedlog Ad hoc zajedničke komisije za provođenje procedure imenovanja Nezavisnog odbora i Odbora za žalbe građana)
 26. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Izmjena Sporazuma između Vijeća ministara BiH, koje predstavlja Ministarstvo finansija i trezora BiH, i Vlade Republike Austrije, koju predstavlja savezni ministar finansija o finansijskoj saradnji;
 27. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zajmu između Bosne i Hercegovine i Evropske banke za obnovu i razvoj – Projekat Koridor Vc;
 28. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o olakšicama kod izdavanja viza,
 29. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Bosne i Hercegovine i Švicarske o readmisiji lica koja borave bez dozvole;
 30. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Okvirne konvencije Svjetske zdravstvene organizacije o kontroli duhana;
 31. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Memorandumu o razumijevanju između Bosne i Hercegovine i Evropske zajednice o pridruživanju Bosne i Hercegovine Sedmom okvirnom programu Evropske zajednice za istraživanja, tehnološki razvoj i ogledne aktivnosti;
 32. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma o zaštiti tajnih podataka između Vlade Republike Slovačke i Vijeća  ministara BiH; 
 33. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH  i Vlade Crne Gore o saradnji u oblasti kulture;
 34. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit i Protokola između Ministarstva sigurnosti BiH i Ministarstva unutrašnjih poslova i javne uprave Crne Gore o provođenju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Crne Gore o vraćanju i prihvatanju lica čiji je ulazak ili boravak nezakonit. (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.