MENI

4. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

14.9.2015 12:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Verifikacija zapisnika sa 3. sjednice Komisije,
  2. Razgovor sa ovlaštenim predstavnicima Vijeća ministara BiH o pitanju rješavanja problema trajnog smještaja Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije,
  3. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2014. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH),
  4. Razmatranje Informacije o postupanju Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije u vezi sa Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o sukobu interesa u institucijama vlasti Bosne i Hercegovine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje prijedloga poziva Uredu za reviziju institucija BiH na zaključivanje Memoranduma o saradnji ovog Ureda sa Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  6. Razmatranje Prijedloga Poslovnika o radu Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije sačinilac: Komisija za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Tekuća pitanja.