MENI

14. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

31.3.2015 11:00 sala 2/II

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 13. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskog službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-70-5/15, od 28.1.2015, i Izvještaja Direkcije, broj: 20-02/1-07-6-133-12/15, od 27.2.2015.;
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a) žalba, broj: 05/2-50-17-227-56/14, od 21.12.2014., i Dopuna izvještaja o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3387/14, od 20.3.2015.,
  b) žalba, broj: 05/2-50-17-227-60/14, od 24.12.2014., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3615/14, od 9.2.2015.,
  c) žalba, broj: 05/2-50-17-227-57/14, od 24.11.2014., i Izvještaj o provedenom internom postupku Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3212/14-02, od 11.3.2015.,
  d) žalba, broj: 05/2-50-17-70-2/15, od 12.1.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-04-3853/14, od 24.2.2015.,
  e) žalba, broj: 05/2-50-17-70-7/15, od 5.2.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-471/15, od 11.3.2015.,
  f) žalba, broj: 05/2-50-17-70-11/15, od 9.2.2015., i Izvještaj o izvršenim preliminarnim provjerama Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-437/15, od 18.2.2015.;
 4. Tekuća pitanja:
  a) Obavještenje Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH o službenoj ocjeni za za 2014. godinu za policijske službenike Ć.A. i M.E., broj: 20-02/1-07-6-1027-20/14, od 20.2.2015.[1];
  b) ahtjev S.R. za očitovanje Odbora, broj:05/2-50-17-70-1/15, od 6.3.2015., a u vezi s obavještenjem Odbora sa 13. sjednice, od 24.2.2015.;
  c) Zaključak Odbora za žalbe policijskih službenika pri Vijeću ministara BiH, broj: UP-2-04-4-07-1-20-1/15, od 5.3.2015., u vezi s predmetom broj: 05/2-50-17-227-58/14.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.