MENI

9. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud BiH, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom BiH ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik BiH ili drugi sud u skladu sa zakonom BiH

26.5.2011 10:00 Ostalo

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 8. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Izrada Iskaznice članova Nezavisne komisije (izgled iskaznice čl. 32.st.4. Poslovnika Nezavisne komisije, objava u Sl. gl. BiH);
  3. Usvajanje Prijedloga promotivnog letka Nezavisne komisije;
  4. Utvrđivanja Plana (najavljenih i nenajavljenih) posjeta Zavodima (utvrđivanje prijedloga Radnog naloga za te posjete čl.10.st.2., a u svezi s čl.13. Poslovnika Nezavisne komisije);
  5. Tekuća pitanja:
    a) Izvještaj Istraživačkog sektora,
    b) Plan aktivnosti u idućem mjesecu

ODRŽANE SJEDNICE