MENI

14. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

20.10.2011 15:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 13. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ Foča;
  3. Usvajanje Izvjaštaja o posjeti KPZ Foča;
  4. Tekuća pitanja;

ODRŽANE SJEDNICE