MENI

20. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

24.2.2012 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika sa 19. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Izvještaja o radu Nezavisne komisije u 2011.godini;
  3. Inicijativa za dopunu ZIKS-a BiH;
  4. Posjeta KPZ-u Mostar;
  5. Tekuća pitanja:

ODRŽANE SJEDNICE