MENI

25. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

26.7.2012 11:00 Ostalo

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 24. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Informacija o usvajanju Godišnjeg izvještaja o radu Nezavisne komisije na Domu naroda PSBiH;
 3. Konačno usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Zenica
 4. Konačno usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Zenica
 5. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Banjaluka;
 6. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Banjaluka;
 7. Tekuća pitanja
  a) Očitovanje Suda BiH (broj: Su-10-471-1/11 od 18.06.2012.) po zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH (veza akt broj: 01/a-50-1-15-28/12 od 25 05.2012.)
  b) Dopis Ministarstva pravde (broj:06-07-26-5756/12 od 03.07.2012.) po zaključcima Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, broj: 01/a-50-1-15-28/12 od 24.05.2012. godine Realizacija zaključka broj:2-Izvještaj o obavljenom posljednjem inspekcijskom nadzoru nad radom sudske uprave Suda BiH
  c) Informacija o sudjelovanju na stručnom savjetovanju „Nezavisna i regulatorna tijela Bosne i Hercegovine“
  d) Plan aktivnosti za mjesec septembar 2012. godine.

ODRŽANE SJEDNICE