MENI

28. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

17.12.2012 12:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Zapisnika o nenajavljenoj posjeti KPZ-u Foča 
 3. Usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti KPZ-u Foča
 4. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Tuzla
 5. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Tuzla
 6. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Bijeljina 
 7. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Bijeljina 
 8. Tekuća pitanja
  a) Usvajanje plana aktivnosti za decembar tekuće godine
  b) Dogovor za pripremu Godišnjeg izvještaja o radu Nezavisne komisije za 2012.godinu
  c) Dogovor za pripremu Plana aktivnosti Nezavisne komisije u 2013.godini
  d) Informacija o odgovoru Ministarstva pravde (dopis broj:06-15-1-7512/12-1 od 12.11.2012. godine, zaprimljen 06.12.2012.godine) u vezi sa zahtjevom od 3.9.2012., zaprimljeno 6.9.2012., broj:05/6-50-19-710/12);
  e) Informacija o aktivnostima koje je preduzela Nezavisna komisija, iz svoje nadležnosti, a u vezi sa zahtjevom od 11. 9. 2012., zaprimljeno 19. 9. 2012. godine, broj: 05/6-50-17-1104/12.

ODRŽANE SJEDNICE