MENI

34. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

27.9.2013 11:00 Plava sala

Dnevni red:


 1. Usvajanje Zapisnika 33. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-a Isočno Sarajevo „Kula“;
 3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Isočno Sarajevo „Kula“:
 4. Usvajanje Zapisnika o nenajavljenoj posjeti KPZ-a Banja Luka;
 5. Usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti KPZ-u Banja Luka;
 6. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-a Busovača;
 7. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Busovača;
 8. Tekuća pitanja
  a.) Cirkularno pismo KPZ-ovima vezano za Izvještaj o provođenju preporuka koje je Nezavisna komisija uočila prilikom redovnih posjeta (realizacija zaključka Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH sa 18. sjednice, broj 02-50-6-16-18,6/12 od 19.07.2012.godine);
  b.) Utvrđivanje Plana aktivnosti za oktobar 2013. godine

ODRŽANE SJEDNICE