MENI

35. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u kriivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

8.11.2013 9:00 Plava sala

Dnevni red:

 
 1. Usvajanje Zapisnika 34. sjednice Nezavisne komisije;
 2. Konačno usvajanje Zapisnika o nenajvljenoj posjeti KPZ-a Banja Luka;
 3. Konačno usvajanje Izvještaja o nenajavljenoj posjeti KPZ-u Banja Luka;
 4. Konačno usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-a Busovača;
 5. Konačno usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Busovača;
 6. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-a Orašje;
 7. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Orašje;
 8. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-a Bijeljina;
 9. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-a Bijeljina
 10. Tekuća pitanja
  a) Utvrđivanje Plana aktivnosti za novembar 2013. godine

ODRŽANE SJEDNICE