MENI

43. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čiji je potpisnik Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

7.10.2014 10:00 sala 2/II

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 42. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Konačno usvajanje Izvještaja o najavljenoj kontrolnoj posjeti KPZ-u Bihać;
  3. Tekuća pitanja
    a.) Dopis Ministarstva pravde BiH broj 06-15-9-8639/14 od 12.09.2014. godine a vezano za dopis Nezavisne komisije od 10.09.2014. godine broj: 05/6-50-13-31-42-5/14;
    b) Utvrđivanje Plana aktivnosti za oktobar 2014. godine

ODRŽANE SJEDNICE