MENI

12. sjednica Komisije za izbor i praćenje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije

10.11.2016 12:00 sala 2/II

Dnevni red:

  1. Verifikacija zapisnika sa 11. sjednice Komisije,
  2. Razmatranje Izvještaja o finansijskoj reviziji Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za 2015. godinu (sačinilac: Ured za reviziju institucija BiH),
  3. Razmatranje Izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za period 1. 1. - 30. 6. 2016. godine (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  4. Razmatranje zahtjeva za davanjem mišljenja u vezi sa dostavljanjem izvještaja o radu Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (podnosilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  5. Razmatranje zahtjeva direktora Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije za povrat konkursne dokumentacije (podnosilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije), 
  6. Razmatranje Informacije o stupanju na snagu Pravilnika o načinu evidencije radnog vremena u Agenciji za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (sačinilac: Agencija za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije),
  7. Tekuća pitanja