MENI

17. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

20.4.2017 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 16. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Dopis Ministarstva pravde BiH a vezano za predstavku zatvorenika Kaznenopopravnog zavoda Tuzla broj:07-15-1-2487/17 od 4.4.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnici Parlamentarne skupštine BiH 7.4.2017. godine broj: 03/15-15-962/17;
  3. Dopis Ministarstva pravde BiH a vezano za predstavku zatvorenika Kaznenopopravnog zavoda Tuzla broj:07-15-1-2437/17 od 4.4.2017. godine a zaprimljeno u Pisarnice Parlamentarne skupštine BiH 7.4.2017. godine broj: 03/15-15-962-2/17;
  4. Informacija sa 27. sjednice Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH na kojoj je razmatran Izvještaj o radu Nezavisne komisije za 2016. godinu;
  5. Tekuća pitanja
         a) Plan aktivnosti za maj 2017. godine

ODRŽANE SJEDNICE