MENI

45. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

23.8.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 44. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Prijedloga Izvještaja o najavljenoj posjeti Zavodu za forenzičku psihijatriju Sokolac;
  3. Predstavka broj: 05/6-50-17-1250/19 od 8.7.2019.godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti septembar za  2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE