MENI

46. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

16.9.2019 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 45. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Odgovor na Predstavku broj: 05/6-50-17-1250/19 od 8.7.2019. godine;
  3. Razmatranje molbe za dostavu podataka radi obrade zahtjeva prispjelog na osnovu Zakona o slobodi pristupa informacijama u BiH broj: UPI/03-13-50-18-62/19 od 27.8.2019. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za oktobar 2019. godine

ODRŽANE SJEDNICE