MENI

77. sjednica Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH

28.5.2020 17:00 sala 1/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika 75. i 76. sjednice Odbora za žalbe građana Parlamentarne skupštine BiH;
 2. Razmatranje žalbe na rad policijskih službenika Direkcije za koordinaciju policijskih tijela BiH, broj: 05/2-50-17-2192/19 od 30. 3. 2020, i Izvještaja Direkcije o provedenom internom postupku, broj: 20-02/1-07-4-2402-4/19 od 11. 3. 2020,
 3. Razmatranje žalbi na rad policijskih službenika Granične policije BiH:
  a)žalba broj: 05/2-50-17-2143/19 i broj: 05/2-50-17-2145/19 od 12.12.2019. i Izvještaj Granične policije BiH o provedenom internom postupku, broj: 17-07-34-7-11391/19 od 28. 4. 2020,
  b) žalba broj: 05/2-50-17-81/20 od 8.1.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-167/20 od 1. 4. 2020,
  c) žalba broj: 05/2-50-17-124/20 od 15.1.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-773/20 od 8.4.2020,
  d) žalba broj: 05/2-50-17-125/20 od 15.1.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-346/20 od 16.3.2020,
  e) žalba broj: 05/2-50-17-280/20 od 30.1.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-906/20 od 27.4.2020,Ž
  f) žalba broj: 05/2-50-17-398/20, od 11.2.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-480/20 od 21. 4. 2020,
  g) žalba broj: 05/2-50-17-552/20 od 26.2.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-2063/20 od 19.3.2020,
  h) žalba broj: 05/2-50-17-772/20, od 9.4.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3187/20 od 14.4.2020,
  i) žalba broj: 05/2-50-17-818/20 i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3257/20 od 14.4.2020,
  j) žalba broj: 05/2-50-17-857/20, od 23.4.2020. i Izvještaj Granične policije BiH o izvršenim preliminarnim provjerama, broj: 17-07-34-7-3582/20 od 28.4.2020,
 4. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-7330/19 od 17. 3. 2020, o okončanju disciplinskog postupka u predmetu po žalbi Š.S. broj: 05/2-50-17-1508/19 od 21.8.2019. (Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-74,4/20od 28. 2. 2020),
 5. Razmatranje Informacije Granične policije BiH, broj: 17-07-34-7-3020-15/16 od 16. 3. 2020, o postupanju po žalbama građanina Z.G., Zaključak Odbora broj: 05/2-50-15-28-73,6/20od 28. 1. 2020),
 6. Razmatranje akta Ministarstva sigurnosti BiH, broj: 12-02-04-8-3956-3/20 od 11. 5. 2020. (naš broj : 05/2-50-17-931/20)  u vezi sa žalbom S.K.,
 7. Tekuća pitanja.

NAPOMENA: Sjednica Odbora za žalbe građana zatvorena je za javnost.