MENI

53. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

18.6.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 52. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, broj: 05/6-50-17-1029/20 od 28.5.2020. godine;
  3. Razmatranje Žalbe zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Tuzla, broj: 05/6-50-17-1143/20 od 10.6.2020. godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za juli 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE