MENI

57. Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

15.10.2020 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 56. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Razmatranje predstavki upućenih od strane Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH, broj: 03/6-50-14-12-6/20 od 15.9.2020. godine;
  3. Razmatranje Predstavke zatvorenika Kazneno-popravnog zavoda Zenica, broj:05/6-50-17-1831/20 od 17.9.2020. godine;
  4. Odgovor na predstavke broj: 05/6-50-17-1576/20 od 29. 7. 2020. i broj: 05/6-50-17-1689/20 od 24. 8. 2020.;
  5. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za novembar 2020. godine

ODRŽANE SJEDNICE