MENI

07. zajednička sjednica Administrativne komisije Zastupničkog doma i Komisije za financijske i administrativne poslove Doma naroda

10.11.2004. 10:00 sala 2/I

Dnevni red:

 1. Usvajanje Zapisnika sa 6. zajedničke sjednice;
 2. Razmatranje projekcije Budžeta za 2005. godinu;
 3. Informacija po zaključcima komisija oba doma o izradi prečišćenog teksta Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  a)      Razmatranje inicijative za preispitivanje vrednovanja poslova i radnih zadataka SSS i VSS u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine;
  b)      Razmatranje inicijative za usaglašavanje plaća savjetnika sa Zakonom o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH" br.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04);
 1. Donošenje
  a)      Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine broj: 01,02/7-126/00 od 11.aprila 2000. godine;
  b)      Usvajanje prečišćenog teksta Odluke o načinu obračuna plaća i ostalih materijalnih prava poslanika i delegata u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine broj: 01,02/7-126/00 od 11.aprila 2000. godine;
  c)      Donošenje Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj: 01,02/7-02-289/00 od 23.novembra 2000. godine;
  d)      Usvajanje prečišćenog teksta Pravilnika o plaćama i nadoknadama državnih službenika i namještenika u Sekretarijatu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine broj: 01,02/7-02-289/00 od 23. novembra 2000. godine;
 1. Utvrđivanje teksta Prijedloga:
  a)      Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o radu u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BIH" br. 26/04);
  b)      Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine ("Sl.glasnik BiH" br.: 19/02, 35/03, 4/04, 17/04, 26/04 i 37/04);
 2. Utvrđivanje termina za održavanje naredne sjednce Administrativne komisije Predstavničkog doma i Komisije za finansijske i administrativne poslove Doma naroda Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine

Napomena: Dokumenti se prezentiraju u dostupnom obliku i jeziku.