MENI

15. sjednica Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH

7.4.2008 11:30 Bijela sala

Dnevni red:


 1. Odgovori na delegatska pitanja i delegatska pitanja;
 2. Usvajanje Zapisnika 14. sjednice Doma naroda;
 3. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakonа o upotrebi i zaštiti naziva Bosne i Hercegovine, (drugo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH; 
 4. Prijedlog okvirnog zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih ili drugih nesreća u Bosni i Hercegovini, (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 5. Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje), predlagač: Vijeće ministara BiH;
 6. Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja na putevima Bosne i Hercegovine, (prvo čitanje), predlagač: Predstavnički dom;
 7. Izvještaj Zajedničke komisije za usaglašavanje teksta o Prijedlogu zakona o izmjenama i dopunama Zakona o putnim ispravama Bosne i Hercegovine;
 8. Izvještaj o usaglašavanju teksta Zaključka o osnivanju Privremene zajedničke komisije za utvrđivanje stare devizne štednje građana Bosne i Hercegovine položene na račune domicilnih banaka i filijala u Bosni i Hercegovini;
 9. Odluka Predsjedništva Bosne i Hercegovine o utvrđivanju kandidata za generalske pozicije u Oružanim snagama Bosne i Hercegovine (broj: 01,02-03-110/08 od 23.1.2008), radi potvrđivanja;
 10. Izvještaj o radu Državne regulatorne komisije za električnu energiju u 2007. godini;
 11. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i vlada ostalih SEECP zemalja učesnica, Misija privremene uprave Ujedinjenih nacija na Kosovu, u ime Kosova, u skladu sa Rezolucijom Vijeća sigurnosti UN-a broj 1244 o aranžmanima zemlje domaćina za Sekretarijat Vijeća za regionalnu saradnju;
 12. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Sporazuma između Vijeća ministara BiH i Vlade Republike Mađarske o uspostavljanju Okvirnog programa za finansijsku saradnju;
 13. Davanje saglasnosti za ratifikaciju Druge izmjene i dopune Sporazuma o kreditu i finansiranju od 23. novembra 2004. godine, između Bosne i Hercegovine, Federacije Bosne i Hercegovine, Republike Srpske i Kreditanstalt fur Wiederaufbau – Frankfurt na Majni „KFW“ – Sanacija gradskih vodovoda i kanalizacijskih sistema u Bosni i Hercegovini; (kraj)

Plenarne sjednice domova Parlamentarne skupštine BiH digitalno se snimaju od 22.5.2007. a njihovo direktno praćenje posredstvom web prezentacije dostupno je od 20.2.2008. Sistem za digitalno snimanje i prijenos sjednica donacija je Ambasade SAD-a u BiH koju implementira Misija OSCE-a u BiH.