MENI

36. сjeдницa Нeзaвиснe кoмисиje зa прaћeњe услoвa бoрaвкa у зaвoдимa, пoступaњe и пoштивaњe људских прaвa лицa нaд кojимa сe извршaвajу кривичнe сaнкциje и другe мjeрe кoje je изрeкao у криивичнoм пoступку Суд Бoснe и Хeрцeгoвинe, стрaни судoви зa дjeлa прeдвиђeнa Кривичним зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe или мeђунaрoдним угoвoрoм чиja je пoтписницa Бoснa и Хeрцeгoвинa или други суд у склaду сa зaкoнoм Бoснe и Хeрцeгoвинe

19.12.2013. 10:00 Плава сала

Дневни ред:


 1. Усвајање Записника 35. сједнице Независне комисије;
 2. Усвајање Извјештаја о посјети Притворској једници Суда БиХ;
 3. Усвајање Извјештаја о посјети КПЗ-а Мостар;
 4. Усвајање Извјештаја о посјети КПЗ-а Требиње;
 5. Представка затвореника КПЗ- а Зеница коју је Незевисна комисија запримила 07.11.2013.године број: 05/6-50-17-208/13;
 6. Представка затвореника Притворске јединице Суда БиХ број: 11-15-1-190-1/13 од 14.11.2013. а коју је Независна комисија запримила 15.11.2013.године број: 05/6-50-17-208/13;
 7. Текућа питања
  а) Допис Министарства правде БиХ број 06-15-5-10949/13 од 15.11.2013. године а везано за Попис особа које се налазе на издржавању казне затвора;
  b) Утврђивање Плана активности за јануар 2014. године

ОДРЖАНЕ СЈЕДНИЦЕ