MENI

28. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

26.3.2018 17:00 sala 2/I

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika 27. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Predstavka broj: 05/6-50-17-395/18 od 5.2.2018. godine;
  3. Odgovor na dopis Zajedničke komisije za ljudska prava Parlamentarne skupštine BiH upućen Nezavisnoj komisji broj: 03/6-50-14-12-47/17 od 13.12.2017.godine;
  4. Tekuća pitanja
    a) Plan aktivnosti za april 2018. godine

ODRŽANE SJEDNICE