MENI

21. sjednica Nezavisne komisije za praćenje uslova boravka u zavodima, postupanje i poštivanje ljudskih prava lica nad kojima se izvršavaju krivične sankcije i druge mjere koje je izrekao u krivičnom postupku Sud Bosne i Hercegovine, strani sudovi za djela predviđena Krivičnim zakonom Bosne i Hercegovine ili međunarodnim ugovorom čija je potpisnica Bosna i Hercegovina ili drugi sud u skladu sa zakonom Bosne i Hercegovine

29.3.2012 10:00 Ostalo

Dnevni red:


  1. Usvajanje Zapisnika 20. sjednice Nezavisne komisije;
  2. Usvajanje Zapisnika o posjeti KPZ-u Mostar;
  3. Usvajanje Izvještaja o posjeti KPZ-u Mostar;
  4. Razmatranje dostavljenog izvještaja Pritvorske jedinice na državnom nivou u vezi s preduzetim aktivnostima u odnosu na pritvorenika Miluna Kornjaču. 
  5. Inicijativa za dopunu ZIKS-a BiH - dopis Ministarstva pravde BiH, od 12.3.2012.; 
  6. Tekuća pitanja:
    - Godišnji izvještaj Ministarstva pravde BiH o broju osuđenih i pritvorenih lica.


ODRŽANE SJEDNICE