MENI

Komisija za vanjske poslove

PREDSJEDAVAJUĆI : Matić, Slavko
PRVA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG : Hadžiahmetović, Azra
DRUGA ZAMJENICA PREDSJEDAVAJUĆEG : Marković, Milica
ČLANOVI: Alajbegović, Azra
Bećirović, Denis
Živković, Milorad
Klokić, Lejla
Nanić, Husein
Halilović, Sefer
KONTAKT

 

Nadležnosti

Komisija za vanjske poslove prati vođenje vanjske politike Predsjedništva BiH i Vijeća ministara BiH; razmatra pitanja saradnje Bosne i Hercegovine s Ujedinjenim narodima i međunarodnom zajednicom; razmatra pitanja međuparlamentarne saradnje s odgovarajućim komisijama parlamenata drugih zemalja; razmatra pitanja saradnje s Vijećem Evrope, Interparlamentarnom unijom, Centralnoevropskom inicijativom i Organizacijom za evropsku sigurnost i saradnju, te drugim međunarodnim organizacijama; razmatra pitanja rada institucija BiH, nadležnih za pitanja vanjskih poslova i međunarodnih odnosa; razmatra aktivnosti stalnih ili privremenih delegacija PSBiH u međuparlamentarnim institucijama; razmatra pitanja davanja i otkazivanja saglasnosti za ratifikaciju međunarodnih ugovora, sporazuma i konvencija.

Komisija razmatra i druga pitanja iz oblasti međunarodnih odnosa i vanjskih poslova.
Sjednice